เรียนรู้อวัยวะรับสัมผัส

ใส่ความเห็น

อวัยวะรับความรู้สึก

action potential

ใส่ความเห็น

การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต1

ใส่ความเห็น

เรามาเรียนรู้การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวพวกยูกรีนาอาศัยโครงสร้างที่เรียกว่า flagellum ส่วนพารามีเซียมอาศัยโครงสร้างที่เรียกว่า cilia ซิเลียมีขนาดสั้นกว่าแต่มีจำนวนมาก  มองดูคล้ายขน ในขณะที่แฟลเจลลัมมีขนาดยาวกว่าแต่มีจำนวนน้อย  โครงสร้างพื้นฐานอย่างเดียวกัน ประกอบด้วยหลอดโปรตีนไมโครทูบูล (microtubules) (9+2)  มีเบซัลบอดี (basal  body)ที่ควบคุมการโบกพัดของซิเลียและแฟลเจลลั

แนะนำนักเรียนตอนที่ 1

ใส่ความเห็น

หากว่านักเรียนอยากจะเป็นผู้ที่มีความสามารถ…ที่ชำนาญเรื่องต่าง ๆ   จำเป็นอย่างยิ่งว่าต้องผ่านการเรียนรู้  ฝึกฝน  ใช้เวลา  ต้องมีความพร้อมทั้งแรงกาย  แรงใจ  ทำด้วยใจและความสามารถที่มีอยู่  พัฒนาจนสุดความสามารถ  เช่น  เดียวกับน้องปู  ถ้าใครไม่มีความมุ่งมั่น  ก็น่าอาย…เจ้าปูน้อยที่ครูจะให้เราดูถึงความเก่ง  เกินปูธรรมดาจริงๆ  (เชื่อครู)

มาคลายเครียดกับเรื่องขำๆ กันเถอะ

ใส่ความเห็น